QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ XU HƯỚNG ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP

0
249

Theo nội dung trong Nghị định về hoá đơn điện tử của Bộ Tài chính, nội dung quy định về hóa đơn điện tử và xu hướng áp dụng hóa đơn điện của doanh nghiệp như sau:

Tham khảo: Kế toán hồng trang

 Quy định về hóa đơn điện tử:

Hoá đơn điện tử của doanh nghiệp: Áp dụng đối với tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử; có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định; có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn; Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ (số lượng hoá đơn điện tử này chiếm khoảng 8,2% số lượng hóa đơn sử dụng trên cả nước).

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế: Do cơ quan thuế lựa chọn áp dụng đối với:

– Doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau: (i) đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động; (ii) có chứng thư số theo quy định của pháp luật; (iii) hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

– Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế, bao gồm: (i) doanh nghiệp mới thành lập; (ii) doanh nghiệp thuộc đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế; (iii) doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký tham gia.

Về việc áp dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

– Về đối tượng áp dụng:

+ Những doanh nghiệp đã áp dụng Hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC sẽ tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng có: chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu có đủ điều kiện nêu trên thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập nếu đủ điều kiện áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp, không lựa chọn mua HĐ đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp.

Xem thêm: Văn bản pháp luật cập nhật

– Về điều kiện sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp:

Để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp, kế thừa những nội dung đã được quy định tại TT 32/2011/TT-BTC và căn cứ tình hình thực tế, đề xuất: để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì tổ chức kinh tế chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện: – CSKD đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; – Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; – Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

Về áp dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế [loại (5) nêu trên]:

Đề xuất mở rộng đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế cụ thể như sau:

(i) Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

(ii) Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

(iii) Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018 (theo số liệu của ngành thuế thì số lượng hóa đơn tự in sử dụng năm 2016 chiếm hơn 60% tổng số hóa đơn sử dụng trong toàn nền kinh tế: Đây là nhóm đối tượng đã có phần mềm tạo hóa đơn, hệ thống trang thiết bị nên hoàn toàn có thể chuyển sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ năm 2018).

(iv) Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Đây là nhóm đối tượng cần quản lý chặt, hiện hành các nhóm đối tượng này đang mua hóa đơn của cơ quan thuế, do đó đề xuất trong năm 2018 cơ quan thuế sẽ không bán hóa đơn giấy cho nhóm đối tượng này mà chuyển sang đào tạo, cài đặt phần mềm để hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Năm 2016 có trên cả nước có 25.759 doanh nghiệp đang mua hóa đơn của cơ quan thu, từ năm 2018 các doanh nghiệp này sẽ chuyển sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế)

(v) Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van;

(vi) Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;

(vii) Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here